• KRAJ
 • Fareed Ata
 • AKASH
 • AKASH
 • The Nuke
 • HANI KING
 • POISON POLITIX
 • Atta .FEAT Umar Imtiaz
 • Roshan Tariq
 • HANI KING
 • FARRUKH KHAN
 • BILAWAL BALOCH
 • Hassan Hussein
 • AKASH
 • Billy-X
 • BILLY-X
 • Ismail Aziz
 • PULSE
 • USMAN HAMEED
 • VARUN VERMA
 • Umar Imtiaz
 • INVOKE
 • Akash
 • Bilawal FEAT AKash
 • SaberTooth
 • AKASH
 • The Nuke Feat. PFC
 • The Nuke
 • The Nuke
 • WAQAS FEROZ
 • The Nuke
 • ATTA .FEAT SANA
 • Sana Kahn
 • Atta
 • ZUJ
 • Akash
 • Hassan Hussein
 • AKASH .FT Mr. DEADLOCK
 • Fareed Ata
 • NOVEEN MORRIS
 • Umar Imtiaz
 • AKASH
 • Saif & Honey
 • SAM SAHOTRA